Snel antwoord op jouw vraag

Bekijk de veelgestelde vragen over IRIS Christelijke Kindcentra.

Wij helpen je graag verder!

Filter
 • Toon alle veelgestelde vragen
 • Basisonderwijs
 • Opvang

Basisonderwijs

Wat is Positive Behavior Support?

Hoe ga je om met lastige situaties? Wanneer gaat iemand jouw grens over en hoe geef je dit aan? Bij ons op school richten we ons op positieve gedragsveranderingen. ‘We zeggen dus niet wat niet mag, maar wat we wél willen zien’, legt gedragsspecialist en leerkracht Corien Kok uit.

‘Positive Behavior Support (PBS) is een schoolbrede methode voor een positief schoolklimaat. Preventief en positief zijn wel de kernwoorden van deze methode. We besteden in onze lessen veel aandacht aan gedragsverwachtingen. Dat doen we van groep 1 tot en met 8. Wat er van ieder kind verwacht wordt is hetzelfde, maar we bieden dat bij de kleuters anders aan dan bij de hogere groepen.’

Situaties oefenen

‘Hoe handel je als iemand een grens overgaat? Dat oefenen we in de lessen met de stop-loop-praat routine. Wanneer en hoe geef je het stopteken? Vervolgens oefenen we daadwerkelijk het weglopen. Je oefent met PBS hoe je met bepaalde situaties om moet gaan.’

"Ieder kind mag er zijn"

Alles wat aandacht krijgt, groeit!

‘We belonen goed gedrag op verschillende manieren. Individueel maar ook in groepsverband. Een individuele beloning kan bijvoorbeeld zijn dat een leerling even iets anders doet dan het reguliere werk of iemand kiest om mee te voetballen. Kleuters mogen bijvoorbeeld voor een keer speelgoed van thuis meenemen om even lekker mee te spelen. ‘

‘Een beloning voor de hele groep kan bijvoorbeeld zijn om lekker buiten te spelen. We hebben ook wel eens een make-up en nagellakmiddag gedaan. De kinderen genieten hier echt van, mooi om te zien.’

Kinderen denken mee

‘Samen met mijn collega’s bereiden we de PBS lessen voor, maar daar betrekken we ook kinderen en ouders bij. Zo hebben we een PBS-kidsteam dat met ons meedenkt en eigen ideeën inbrengt. We hebben ook een PBS-team wat bestaat uit leerkrachten en ouders. Doordat kinderen, leerkrachten en ouders betrokken zijn, wordt het iets van ons allemaal.’

Groepsvorming

‘In groep 5 gaat groepsvorming een rol spelen en daarom kiezen we er bewust voor om Paxze trainingen aan te bieden. Dat is een sociale weerbaarheidstraining, die bestaat uit 12 lessen onder schooltijd. Halverwege is er ook een les waarbij ouders welkom zijn. Iedere week krijgen ouders een bericht waarin staat waaraan gewerkt is, zodat hier thuis ook op ingespeeld kan worden.’

Enthousiaste kinderen

‘We zien dat PBS een positief effect heeft op ons pedagogisch klimaat. Kinderen geven aan dat er een fijne sfeer op school is. Naast PBS geven we ook lessen sociaal emotioneel leren, burgerschap en mensenrechten vanuit de methode Kwink. Deze sluit aan bij PBS. Met spelletjes, filmpjes en groepsgesprekken leren kinderen omgaan met verschillen. Want ieder kind mag er zijn!’

Hoe gaan wij om met verschillende niveaus?

We zijn een christelijke basisschool en geven les volgens wetenschappelijke onderbouwde methoden. Onze leerlingen krijgen op verschillende niveaus instructie, voordat ze zelf aan het werk gaan. De leerkracht heeft een sturende rol. Uiteraard hebben wij oog voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben en passen ons aanbod daarop aan.

'Trudy de Jong is coördinator hoogbegaafdheid en richt zich specifiek op kinderen die meer aankunnen. ‘(Hoog) begaafde kinderen, slimmere kinderen en kinderen met een betere werkhouding dan gemiddeld hebben begeleiding nodig, onder andere in het leren-leren en in het omgaan met fouten maken. Ik merk dat ze dat nog wel eens lastig vinden.’

Van elkaar leren

‘We hebben op school denkers en doeners. Als coördinator hoogbegaafdheid ben ik veel met ‘de denkers’ bezig. Elke vrijdagmiddag begeleid ik een groepje. Ik leg specifieke opdrachten uit, help kinderen met het plannen van hun werk en evalueer aan het einde van het blok hoe het is gegaan. Het is zo’n succeservaring als het lukt, als ze leren dat niet alles in één keer goed hoeft, dat het moeite mag kosten. Ze leren vooral van elkaar en dat is mooi om te zien!’

Levelwerk

‘Voor de kleuters hebben we “Levelspel” met daarin allerlei leuke taal- en rekenopdrachten, maar ook extra oefeningen voor beginnend lezen en rekenen. Vanaf groep 3 werken we met allerlei leuke taal en rekenopdrachten, spellen en spreekbeurten vanuit de methode “Levelwerk”. Kinderen krijgen een duidelijke instructie buiten de klas en kunnen met Levelwerk verder als ze klaar zijn met hun “klas”werk. Op die manier dagen we ze extra uit.’

Het Spectrum

‘Er is binnen Iris ook een Plusklas, Het Spectrum genaamd. Voor sommige (hoog)begaafde leerlingen is de verrijking en verbreding van het aanbod dat wij binnen de school bieden met onder andere Levelwerk nog niet voldoende. Zij kunnen, in overleg met school en ouders naar het Spectrum. Bij het Spectrum is een leerkracht aanwezig die gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid. Zij komen één dagdeel per week samen op een Iris school. Hier krijgen ze opdrachten die ze op hun eigen school kunnen uitwerken.’

Waar vind ik de schoolgids?

Download hier de schoolgids.

Wie is de vertrouwenspersoon en wat houdt dat in?

Extern vertrouwenspersoon
De school moet een plek zijn waar kinderen en ook de leerkrachten zich veilig kunnen voelen. De medewerkers in de school doen er alles aan om dit gevoel van veiligheid optimaal te laten zijn. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het gevoel van veiligheid ver te zoeken is. Denk daarbij aan ernstig pesten, geweld, of (seksuele) intimidatie. Gelukkig is er op elke school een contactpersoon die speciaal voor deze situaties is aangesteld en waar u of uw kind mee in contact kan treden. Bij ingewikkelde situaties kan de contactpersoon de vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook rechtstreeks doen. De vertrouwenspersoon zal in overleg met de school proberen maatregelen te treffen waardoor de veiligheid terugkeert. De vertrouwenspersoon van alle scholen van schoolvereniging IRIS is de heer Henk Grit. Hij is werkzaam aan VIAA, Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Contactgegevens: e-mailadres: h.grit@viaa.nl of telefonisch 038 - 4255542 / 06 – 24321661

Wat doen wij met betrekking tot lezen?

Lezen is niet alleen belangrijk, maar ook erg leuk om te doen. Daarom lezen we iedere dag in alle groepen voor. We stimuleren kinderen om ook zelf te lezen en werken we vooral heel veel samen met de Bibliotheek op school. ‘Kinderen vinden het geweldig dat ze in onze schoolbibliotheek ook boeken voor thuis mogen lenen.’

Hanneke van Baalen geeft les aan groep 5 en is daarnaast taal- en leescoördinator. Greta Engelsman is leesconsulent van de Bibliotheek Kampen. ‘We werken sinds 2014 samen en dat werpt zijn vruchten af. Zo hebben we een veel grotere collectie boeken op school, die staan duidelijk zichtbaar in de schoolbibliotheek en de collectie wordt vaak ververst.’

Boeken lenen

‘Boeken die minder vaak worden geleend, worden door Greta meegenomen en vervangen door andere. Kinderen vinden op die manier altijd een nieuw boek. Kinderen van 0 tot 12 jaar, dus ook die nog op de kinderopvang zitten, mogen boeken lenen voor thuis en dat vinden ze geweldig. Voor sommigen is de drempel naar ‘de grote bibliotheek’ best hoog, maar hier op school lopen ze graag even binnen. Patricia Volmer, voorleesconsulent en collega van Greta, is twee keer per week op school om de ouders van de peuters en kleuters hierbij te helpen en voorleestips te geven.’ Lees meer.

Grote bibliotheek

‘Er kunnen ook boeken in de grote bibliotheek worden gereserveerd en die neemt Greta dan mee naar school. Heel handig. Ook in de klas besteden we veel aandacht aan lezen. We lezen in alle groepen, dus van 1 tot en met 8, voor en iedere dag wordt er stil gelezen. Daar koppelen we een minilesje aan vast, met de methode Lezen is Top. Dan lezen we bijvoorbeeld een heel klein stukje voor en stoppen op een spannend moment. Wie zou er verder willen lezen? Nou, dat willen ze wel!’

‘We lezen iedere dag in alle groepen voor’

VoorleesExpress

‘We doen er alles aan om kinderen met plezier te laten lezen en hebben ook oog voor kinderen die daar moeite mee hebben. Fijn om dan te kunnen terugvallen op de leesconsulent van de bibliotheek. We werken ook samen met de Stichting VoorleesExpress; vrijwilligers lezen voor bij kinderen thuis, doen een spelletje en gaan samen naar de bibliotheek. Ook hebben we contact met het Taalpunt, waar ouders een taalcoach kunnen krijgen. Als school kunnen we niet zonder zulke partners. We merken dat het leesplezier enorm is toegenomen en dat kinderen nu zelf naar ons toekomen om voor de vakantie lekker een boek te lenen voor thuis. Daar doen we het voor!’

Wat is De Overbrugging?

Een soepele overgang voor alle leerlingen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, is wat we voor ogen hebben binnen de Overbrugging. Leerkrachten van het Ichthus College in Kampen en stichting Iris werken samen, om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Een goede voorbereiding en afstemming zorgt voor herkenning. Het zal vertrouwen geven om snel te wennen en te werken in een nieuwe leeromgeving.


Binnen de Overbrugging zijn ambassadeurs op twee thema's werkzaam:


 • Leren en oriënteren
  Ambassadeurs van de Overbrugging bezoeken een aantal keren per jaar de bovenbouwgroepen van de basisscholen. In overleg met de leerkracht besteden ze aandacht aan de oriëntatie op het voortgezet onderwijs en op het leren leren. Een eigen overbruggingsagenda vormt de basis voor organisatie en planning. Daarnaast is een lessenserie leren leren ontwikkeld, die nu op de basisscholen wordt uitgerold.
 • Taal en leesonderwijs
  De ambassadeurs ontwikkelen activiteiten voor het PO en VO die aansluiten bij landelijke taal- en leesevenementen. Daarnaast begeleiden en stimuleren ze vooral docenten in het VO om meer aan te sluiten bij de werkwijze op het PO m.b.t. lezen en leesplezier. De ambassadeurs werken nauw samen met de bibliotheek in Kampen.

De Overbrugging heeft een eigen website met informatie voor ouders, leerlingen en leerkrachten.

Wat is de gedragscode van IRIS Christelijke Kindcentra?

Voor alle bij de scholen betrokkenen heeft IRIS een gedragscode geformuleerd. Respect, veiligheid en geborgenheid zijn de uitgangspunten. De gedragscode kunt u hier downloaden.

Waar staan we voor bij de Bouwmanschool?

Op de Bouwmanschool vinden wij het erg belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Het ene kind is meer een doener, de ander juist een denker. De kracht zit hem in de benadering. Iedereen is welkom op de Bouwmanschool. De verschillende manieren van leren worden gelijk gewaardeerd. Dat kinderen veel verschillen in leerstijl, voorkeur, intelligentie, cultuur, karakter en veel van elkaar leren is een feit. Wat kinderen gemeen hebben is dat ze gebaat zijn bij structuur en duidelijkheid en een leerkracht nodig hebben om tot leren te komen. Kinderen leren zo vanuit een sterke basis en groeien in de eerste stappen naar zelfstandigheid.Wij benaderen kinderen vanuit de Positive Behaviour Supportmethode (PBS). In het kort houdt PBS in dat je preventief gedragsverwachtingen aanleert. Daarnaast is het belangrijk om de kinderen te zien en vooral aandacht te geven aan hetgeen dat goed gaat. Dit stimuleert kinderen te doen wat er van hen wordt verwacht. We zien dat PBS een positief effect heeft op ons pedagogisch klimaat. Kinderen geven aan dat er een fijne sfeer op school is en dat ieder kind er mag er zijn!

Welke verzekeringen hebben wij afgesloten en wat houden ze in?

Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft IRIS de volgende verzekeringen voor de scholen afgesloten:

 • een schoolongevallenverzekering;
 • een aansprakelijkheidsverzekering;
 • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Hieronder volgt de belangrijkste informatie over deze verzekeringen.

Schoolongevallenverzekering

Voor ongevallen van leerlingen die zich tijdens schoolactiviteiten voordoen, biedt deze verzekering een dekking. Dit geldt ook voor ongevallen die zich voordoen tijdens het komen naar en gaan van school binnen één uur voor en na de schoolactiviteiten. De verzekering dekt (tot een maximumbedrag) na een ongeval het volgende:

 • kosten tandheelkundige behandeling;
 • uit te keren geldbedrag bij overlijden;
 • geneeskundige kosten;
 • uit te keren geldbedrag bij blijvende invaliditeit.

De verzekering dekt schade in verband met lichamelijk letsel die ontstaat ongeacht of hiervoor iemand aansprakelijk is. Let op! Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding, vervoermiddelen etc. is niet meeverzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de school, dan wel het bestuur voor schade die wordt veroorzaakt door iemand waarvoor de school, dan wel het bestuur verantwoordelijk is. Onder schade wordt, in dit geval, verstaan:

 • lichamelijk letsel, al dan niet met dodelijke afloop;
 • beschadiging, het teniet of verloren gaan van zaken; en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Let op! Ouders zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kinderen. U kunt hierbij denken aan een kind dat een ander kind laat struikelen of een bal die door de schoolruit wordt geschoten. Voor dit soort risico’s dient u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten!!!

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering biedt dekking wanneer een bestuurder door zijn “handelen” of juist “niet-handelen” schade veroorzaakt aan de vereniging.

Schademelding

Een eventuele schademelding moet zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis schriftelijk worden gemeld bij de directeur of diens plaatsvervang(st)er. Vervolgens zal daarna zo spoedig mogelijk meer gedetailleerde informatie worden ingewonnen.Ondanks dat dit artikel met de grootste zorg is samengesteld kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

Wat is de Wet Passend Onderwijs?

De Wet passend onderwijs gaat er vanuit dat passend onderwijs voor ieder kind bij de school begint. Dat betekent dat het bestuur moet voldoen aan zorgplicht, basisondersteuning moet kunnen bieden en een School Ondersteunings Profiel (SOP) moet opstellen. Maar wat houdt dat allemaal in?

Wat houdt Passend onderwijs in?

U heeft vast wel eens gehoord van termen zoals WSNS, intern begeleider, rugzakleerling en dergelijke meer. Ze hebben allemaal te maken met de gezamenlijke inspanning van basisscholen en speciale basisscholen om de juiste ondersteuning te bieden aan kinderen. De afgelopen jaren is er dankzij die samenwerking veel bereikt en zijn er voor heel veel kinderen nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Extra aandacht en ondersteuning in de groep als het nodig is, maar ook juiste actie bij leerachterstanden in de vorm van extra hulpmiddelen of extra begeleiding.

Tot 1 augustus 2014 werd deze extra ondersteuning betaald vanuit de leerlinggebonden financiering, beter bekend als het rugzakje. In dit systeem was het ‘alles of niets’. Voor leerlingen met een rugzakje kregen scholen een vast bedrag, zonder dat hierbij gekeken werd naar wat er daadwerkelijk nodig is. Voor leerlingen zonder rugzakje, voor wie toch ondersteuning nodig was, kregen scholen een basisbedrag voor lichte ondersteuning. Vanaf 1 augustus 2014 is dit systeem veranderd. Er wordt voor ieder kind dat ondersteuning nodig heeft een arrangement op maat gemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van wat het kind nodig heeft. De financiering voor de ondersteuning is binnen passend onderwijs flexibeler en breder inzetbaar.

Om de regelgeving verder te vereenvoudigen en om meer onderwijspartners te betrekken, is besloten om per 1 augustus 2014 de voormalige WSNS verbanden op te heffen en te vervangen door grotere samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. IRIS participeert in de landelijk vastgestelde regio 23.05 www.2305po.nl en valt onder de deelregio Kampen.

Basisscholen en speciale basisscholen blijven samenwerken, maar voortaan worden óók de scholen voor speciaal onderwijs aan de samenwerking toegevoegd. Wat er vooral verandert, is dat ondersteuning in het onderwijs aan leerlingen flexibeler zal worden georganiseerd én beter zal worden afgestemd op de jeugdzorg. School en ouders kijken samen naar wat het kind nodig heeft en de juiste expertise wordt snel en effectief ingezet. Dat maakt het voor scholen nog beter mogelijk om ondersteuning te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben.

Ouders en passend onderwijs

Het slagen van passend onderwijs is mede afhankelijk van de samenwerking tussen ouders en de school. Wij hechten grote waarde aan deze samenwerking. Samen werken we op basis van één plan. We zien ouders als “educatieve en pedagogische” partners. Samen dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat we elkaar informeren over alles wat met de ontwikkeling van het kind te maken heeft, dat we samenwerken én elkaar professioneel aanspreken op onze taak. Kortom, betekenisvolle betrokkenheid en communicatie over en weer.

Zorgplicht

De school is verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht. We kijken daarbij niet naar wat het kind niet kan, maar juist naar wat het kind wel kan. De kansen en mogelijkheden van het kind staan dan ook centraal. Zorgplicht wil dus niet zeggen dat scholen verplicht alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte moeten opvangen. Als het schoolbestuur zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, dan zorgt het schoolbestuur voor een passende plek bij een van de samenwerkingspartners. Het speciaal (basis) onderwijs blijft bestaan.Voor meer informatie over de landelijke ontwikkelingen kijk op: www.passendonderwijs.nl.

Wat houdt leerplicht in?

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan ingeschreven (dus ook de 4-jarigen) verplicht zijn de school te bezoeken. In deze wet is daarnaast geregeld in welke gevallen de directeur toestemming kan geven voor verlof. U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeente Kampen. Het aanvraagformulier voor extra verlof (buiten de reguliere vakanties om) vindt u hier. De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld bij ongeoorloofd schoolverzuim of bij situaties die zouden kunnen leiden tot schoolverzuim of schooluitval. Wanneer u hierover vragen hebt, mag u altijd de leerplichtambtenaar bellen. U kunt dan het algemene nummer van de gemeente Kampen bellen (14 038) en vragen naar de leerplichtambtenaar.

Wat zijn onze kernwaarden?

Onze kernwaarden zijn:

 • Samen
 • Zorgzaam
 • Uniek
 • KansRijk

Deze kernwaarden geven de kern weer van wie wij zijn als de Bouwmanschool.

Wij geloven echt dat kinderen unieke eigenschappen en kwaliteiten hebben, zo leren kinderen samen, van elkaar en met elkaar. KansRijk betekent voor ons dat ieder kind, binnen zijn / haar mogelijkheden de kansen krijgt om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wij gaan met liefde en vanuit zorg om met uw kind(eren).

Wat doen wij met betrekking tot klachten?

De Klachtenregeling

Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger.

Geschillencommissie

Wij wijzen u ook op de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze instantie bundelt voor -onder andere- het protestants-christelijk onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op hun website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

Wat doen wij met betrekking tot privacy?

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens
IRIS, stichting voor Christelijk primair onderwijs is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor de IRIS scholen.

Wij respecteren uw privacy
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met het privacybeleid geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer en burgerservicenummer (BSN). Download hier het volledige privacybeleid van IRIS onderwijs.

Functionaris gegevensbescherming
Lumen Group is voor IRIS onderwijs de functionaris Gegevensbescherming (FG). Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy bij IRIS onderwijs kunt u rechtstreeks contact opnemen met de FG. Klik hier voor het contactformulier van de FG.

Vragen over privacy? Mail naar privacy@iriskampen.nl

Opvang

Waar vind ik antwoorden op mijn vragen over de opvang van mijn kind(eren)?

Op de website van IRIS Opvang vind je alle antwoorden op veelgestelde vragen over opvang bij IRIS.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Geen antwoord
gekregen op je
vraag?