Hier doen we het voor

Wij willen dat kinderen van nul tot dertien jaar op één locatie in de wijk kunnen spelen, leren en ontwikkelen. Dat vinden we belangrijk, omdat we kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn willen bieden. In ons kindcentrum organiseren wij daarom onderwijs, opvang en zorg om kinderen heen. Zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen tot wijze wereldburgers op weg.

Ons IKC gaat verder dan een goede samenwerking onder één dak. Binnen IKC Bouwman werken alle medewerkers vanuit één gezamenlijke pedagogisch-didactische visie. Omdat zij elkaar aanvullen in hun pedagogische benadering, kunnen zij kinderen structuur, veiligheid en rust bieden. Zo gaat er geen kostbare ontwikkelenergie verloren

Zorg en aandacht
Mocht dit nodig zijn, dan kan een kind binnen ons IKC extra zorg en aandacht krijgen. Oftewel: binnen de voor het kind vertrouwde en veilige omgeving. Wij zijn blij met wat we kinderen te bieden hebben. Dat doen we vanuit de overtuiging dat elk kind het waard is om gezien te worden.

Kiezen voor IKC Bouwman

Daarom opvang bij ons

Wij zien elke kinderfase als een prachtige periode, waarin iemand mag groeien, beleven en ontdekken. Het thuisgevoel dat kinderen bij ons ervaren, is hiervoor een stevige basis. Op de website van IRIS Opvang lees je er meer over.

Ons basisonderwijs

Hier kan een samenvatting komen van de visie van de directeur.

‘Het ene kind is meer een doener, de ander juist een denker. De kracht zit hem in de benadering. Iedereen is welkom op de Bouwmanschool. De verschillende manieren van leren worden gelijk gewaardeerd. Dat kinderen veel verschillen in leerstijl, voorkeur, intelligentie, cultuur, karakter en veel van elkaar leren is een feit. Wat kinderen gemeen hebben is dat zij gebaat zijn bij structuur en duidelijkheid en een leerkracht nodig hebben om tot leren te komen. Kinderen leren zo vanuit een sterke basis en groeien in de eerste stappen naar zelfstandigheid.’

Onderwijs

‘Een leerkracht geeft sturing door nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren; het doel van het primair onderwijs. Een kind dat als beginner op school komt, is niet in staat het eigen leerproces te sturen. Beginners hebben namelijk, anders dan experts, weinig kennis en die kennis is slecht georganiseerd. Daarom zijn zij gebaat bij expliciete instructie met veel concrete voorbeelden en begeleid oefenen. De leerkracht neemt hier dus bij voorkeur een sturende rol aan. Gaandeweg het leerproces bouwt de leerkracht de sturing geleidelijk af, zodat leerlingen het uiteindelijk zelf leren doen.’

Ieder kind uniek

‘We weten steeds meer over het leerproces. Om kinderen goed te kunnen blijven helpen, zijn er steeds meer specialisten nodig. Op de dr. H. Bouwmanschool zijn onder andere een taal-, reken- en gedragsspecialist en twee specialisten ‘jonge kind’ aanwezig. Onze specialisten kunnen leerkrachten en kinderen heel gericht ondersteunen. Kleuters leren op hun eigen manier. Het brein van kleuters laat zich niet sturen. Kleuters leren in hun eigen tempo, gefaseerd en sprongsgewijs. Dat is de reden dat wij kleuters willen uitdagen en volgen in hun ontwikkeling.’

Goed voorbereid naar het vervolgonderwijs

‘Het primair onderwijs bereidt kinderen voor op het te volgen van vervolgonderwijs. Vanuit het doel kinderen in algemene zin te vormen, wordt basale kennis en worden vaardigheden aangeleerd om leerlingen in staat stellen deel te nemen aan vervolgonderwijs. Pas na afronding daarvan zijn zij voldoende voorbereid voor deelname aan de maatschappij.’

Brede ontwikkeling

‘Voor kinderen is het goed dat zij zich naast de kernvakken breed ontwikkelen. Wij werken daarom samen met verschillende vakleerkrachten. Voor alle groepen is er de vakleerkracht gymnastiek. De groepen 1-2 krijgen muziekles van een vakleerkracht van Quintus. De lessen beeldende vorming van de groepen 3-4-5 worden eveneens door Quintus verzorgd. En de groepen 6-7-8 volgen éénmaal per week een les kunst en techniek op het nabijgelegen Ichthus college. Als cultuurschool volgen wij een activiteitenkalender, daarnaast stimuleren wij zoveel mogelijk buitenschoolse (sport)activiteiten.’

Geen antwoord gekregen
op je vraag?